ZSP 5 Krosno
  regulamin 2009
 
XLVIII ZAWODY STRZELECKIE „O SREBRNE MUSZKIETY – 2009”
organizowane są pod patronatem

Ministra Obrony Narodowej i Ministra Edukacji Narodowej przez Kuratoria Oświaty i Wojewódzkie Sztaby Wojskowe

przy wsparciu i pomocy

DEPARTAMENTU WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MON DEPARTAMENTU KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I WYCHOWANIA MEN WŁADZ SAMORZĄDOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO LIGI OBRONY KRAJU Warszawa 2009

 
1. Postanowienia ogólne:

1) Zawody organizowane są pod patronatem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Edukacji Narodowej.

2) Zawody mają charakter ogólnopolski i rozgrywane są w czterech etapach:

?????? etap szkolny;
?????? etap międzyszkolny;
?????? etap wojewódzki;
?????? finał centralny.
3) Główną nagrodą finału centralnego w klasyfikacji zespołowej są Srebrne Muszkiety.
 
2. Warunki uczestnictwa:

1) W zawodach wszystkich szczebli uczestniczą 3-osobowe zespoły ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oddzielnie dziewczęta i chłopcy, urodzeni w roku 1989 i młodsi;

2) W zawodach nie mogą brać udziału zawodnicy zrzeszeni w pozaszkolnych i pozalokowskich klubach sportowych zarejestrowanych w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego.

 
3. Warunki strzelania:

a) broń - karabin „standard”, kaliber 5,6mm, o zamkniętych przyrządach celowniczych, waga do 5kg – karabin jest ważony jako kompletny, gotowy do strzelania, z zamkiem, przyrządami celowniczymi i zaczepem pasa. Nie dopuszcza się żadnych przeróbek i ostróg;

b) amunicja – produkcji dowolnej. Na wszystkich etapach zawodów zespoły wykonują strzelanie z własnej amunicji;

c) konkurencja:
?????? strzelanie - 60 strzałów w postawie leżącej;
?????? odległość strzelania – 50 m;
?????? tarcza - 154,4/112,4 mm;

?????? liczba strzałów próbnych – dowolna, liczba strzałów ocenianych – 60;

?????? czas strzelania łącznie ze strzałami próbnymi –  90 minut w przypadku transporterów tarcz
 75 minut w przypadku innych systemów tarczowych;

?????? normy na klasę sportową – według obowiązujących ustaleń PZSS.

 
4. Przebieg i organizacja zawodów:

1) Etap pierwszy - szkolny a) Organizowany jest przez dyrekcje szkół i ma na celu wyłonienie drużyny, która będzie reprezentować szkołę w dalszym etapie zawodów. Dopuszcza się nie rozgrywanie zawodów sportowych na tym etapie w przypadku, gdy szkoła nie jest w stanie wystawić więcej niż jednego zespołu; b) Skład reprezentacji szkolnej (po jednej w konkurencji dziewcząt i chłopców) należy przesłać w terminie do 31 marca 2009r. do wizytatorów (specjalistów) ds. obronnych w kuratoriach oświaty.

2Karta zgłoszenia powinna zawierać:

?????? nazwę, adres i numer telefonu placówki zgłaszającej zespół;

?????? imiona, nazwiska, adresy, daty urodzenia i numery legitymacji szkolnych członków zespołu wraz z nazwą szkoły, która wystawiła legitymację;

?????? imię, nazwisko i adres wraz z telefonem kontaktowym opiekuna zespołu;

?????? pieczęć i podpis dyrektora /kierownika/ placówki zgłaszającej zespół do zawodów.

 

2) Etap drugi - międzyszkolny i etap trzeci - wojewódzki a) Organizatorami zawodów międzyszkolnych i wojewódzkich są kuratoria oświaty i wojewódzkie sztaby wojskowe przy wsparciu i pomocy: samorządów gminnych, powiatowych oraz organizacji i stowarzyszeń o charakterze proobronnym i sportowym oraz wojskowych ośrodków kultury. Koordynatorami zawodów są: wizytatorzy (specjaliści) ds. obronnych kuratoriów oświaty i przedstawiciele wojewódzkich sztabów wojskowych (żołnierze zawodowi wyznaczeni przez szefów WSzW), którzy ustalają termin i miejsce rozgrywania zawodów, uwzględniając odpowiednią bazę oraz lokalizację wojskowych ośrodków kultury, oddziałów zamiejscowych i delegatur kuratorium oświaty, jak również zainteresowanie szkół oraz informują szkoły i zespoły sędziowskie o regulaminie zawodów „O Srebrne Muszkiety”; b) W zawodach wojewódzkich uczestniczą zwycięzcy etapów międzyszkolnych; c) Zawody wojewódzkie należy zakończyć do 15 maja 2009 roku, przesyłając jednocześnie w powyższym terminie do Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. (do wizytatora ds. obronnych) oraz Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON protokoły z zawodów wojewódzkich wraz z kartą zgłoszenia wyłonionych zespołów (po jednym w konkurencji dziewcząt i chłopców).

 

3) Etap czwarty - finał centralny zawodów a) Finał centralny zawodów organizują; Lubuskie Kuratorium Oświaty i Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze przy wsparciu i pomocy Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN oraz Oddziału Kultury i Oświaty Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON; b) Finał odbędzie się na strzelnicy Klubu Sportowego Gwardia w Zielonej Górze w dniach 8 - 10 czerwiec 2009r.; c) W finale uczestniczyć będzie 16 zespołów dziewcząt i 16 zespołów chłopców – zwycięzców zawodów wojewódzkich; d) W trakcie finału centralnego koszty pobytu zespołu wraz z jednym opiekunem (bez zawodników rezerwowych) i ewentualnie – po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorom – z kierowcą, pokrywają MON i MEN; e) Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń innym osobom towarzyszącym; f) Przyjazd zespołów na koszt własny. 3

5. Punktacja: 1) Na każdym etapie zawodów prowadzi się klasyfikację zespołową i indywidualną; 2) Do punktacji zespołowej zalicza się wyniki osiągnięte przez wszystkich reprezentantów zespołu; 3) Nagrodą główną w finale centralnym są Srebrne Muszkiety – dla najlepszej drużyny dziewcząt i najlepszej drużyny chłopców; Ponadto: - drużynowo: miejsca 1-3 medale wraz z opiekunem, dyplomy, puchary i upominki, pozostali dyplomy; - indywidualnie: miejsca 1-3 medale, dyplomy i upominki, miejsca 4-12 dyplomy.

 

6. Ustalenia końcowe: 1) Uczestnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2) Za dyscyplinę drużyny odpowiada opiekun. 3) Do spraw nie omówionych w Regulaminie mają zastosowanie aktualne przepisy PZSS. 4) Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu, należy do Organizatora.

 

Oddział Kultury i Oświaty Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN

 
 
  Copyright 2008  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
design by Z.Piróg(2008) * SZKOLNE KOŁO LOK * STRZELECTWO SPORTOWE * EDUKACJA OBRONNA *