ZSP 5 Krosno
  OTWP Testy 2010
 
Pytania testowe  OTWP  2010
 
1. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
b) Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów
c) Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
2. Klasa odporności ogniowej dotyczy:
a) elementów budynku
b) budynku
c) oddzieleń przeciwpożarowych budynku
 
3. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
a) wody destylowanej
b) gaśnicy proszkowej
c) gaśnicy pianowej
 
4. Wstrząs jest to:
a) stan niedotlenienia mózgu
b) zespół drgawek
c) odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego
 
5. Co stanie się z płomieniem świecy, jeżeli w pomieszczeniu zwiększymy stężenie tlenu?
a) płomień wydłuży się
b) płomień skróci się i rozszerzy
c) płomień zgaśnie
 
6. Obecny Komendant Główny PSP jest w stopniu:
a) nadbrygadiera
b) generała brygadiera
c) starszego brygadiera
 
7. Co to jest wstrząs pourazowy?
a) reakcja organizmu na uraz
b) uderzenie po upadku
c) utrata przytomności
 
8. Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest:
a) oddział ratowniczy
b) zawodowa straż pożarna
c) jednostka ratowniczo-gaśnicza
 
9. Kadet to słuchacz szkoły:
a) podoficerskiej
b) aspirantów
c) oficerskiej
 
10. D 10 W jest to:
a) środek pianotwórczy
b) drabina dwuprzęsłowa wysuwana
c) symbol ubrania ochronnego
 
11. Zabezpieczeniem smoka ssawnego przed utonięciem jest:
a) pływak
b) kapok
c) styropian znajdujący się w smoku
 
12. W Warszawie w „Domu Strażaka” przy ulicy Oboźnej posiada swoją siedzibę:
a) Centrum Zarządzania Kryzysowego Państwa
b) Zarząd Główny ZOSP RP
c) Komenda Główna PSP
 
13. Środkiem uodparniającym drewno na działanie ognia jest:
a) farba olejna
b) Pyran
c) Fobos
 
14. Obowiązujące miano określające gęstość ob­ciążenia ogniowego to:
a) kg/m2
b) MJ/m2
c) kcal/kg
 
15. Klasa III niebezpieczeństwa pożarowego dotyczy cieczy o temperaturze zapłonu:
a) od 55°C do 100°C
b) od 100°C do 200°C
c) od 300°C do 400°C
 
16. Tryskacze służą do:
a) szybkiego uruchomienia samochodu gaśniczego
b) gaszenia pożaru
c) wykrywania pożaru
 
17.Najniższa temperatura, przy której niektóre substancje palne ulegają zapaleniu to:
a) temperatura zapłonu
b) temperatura zapalenia
c) temperatura samozapalenia
 
18. Linia zasilająca to:
a) linia wężowa od nasady tłocznej pompy pożarniczej ustawionej na stanowisku wodnym do rozdzielcza

b) linia wężowa od punktu czerpania wody do nasady ssawnej pompy pożarniczej

c) linia wężowa od nasady hydrantu do nasady ssawnej pompy pożarniczej lub bezpośrednio do zbiornika wodnego samochodu gaśniczego

 

19. Nomex to:

a) środek gaśniczy

b) ubranie strażackie

c) środek ogniochronny

 

20. Hydrant wewnętrzny 52 posiada wydajność nominalną:

a) 1,0 dm3/s

b) 2,5 dm3/s

c) 3,0 dm3/s

 

21. Z przewodów dymowych i spalinowych w bu­dynkach opalanych paliwem płynnym należy usuwać zanieczyszczenia:

a) co najmniej 2 razy w roku

b) co najmniej 4 razy w roku

c) co najmniej raz do roku

 

22. Do gazów gaśniczych zalicza się:

a) etan

b) propan-butan

c) azot

 

23. Eksplozymetr służy do:

a) pomiaru stężeń gazu i par cieczy w powietrzu

b) tłumienia fali detonacyjnej

c) pomiaru temperatury zapłonu

 

24. Jak przed wojną nazywano kobiety działające w szeregach OSP?

a) ochotniczki

b) druhny

c) samarytanki

 

25. Krew tętniczą wypływająca z rany poznamy po:

a) ciemnobrunatnej barwie

b) spokojnym wypływie

c) jasnoczerwonej barwie

 

26. Symbol SH-10 oznacza:

a) samochód specjalny holowniczy o mocy 100 KM

b) samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10 metrów

c) samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10 metrów i udźwigu 10 ton

 

27. Wycofanym środkiem gaśniczym z uwagi na ochronę środowiska jest:

a) azot

b) CO2

c) halon

 

28. Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11 kg na stacjach gazu płynnego?

a) nie

b) tak, jeżeli wykonana jest niezależna instalacja, nie przeznaczona do tankowania pojazdów

c) tak

 

29. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:

a) w pozycji tzw. bezpiecznej

b) leżącej na wznak

c) półsiedzącej

 

30. Kwas siarkowy jest substancją:

a) niepalną

b) łatwo palną

c) trudno palną

 

31. Mostek przejazdowy służy do:

a) umożliwienia przejazdu samochodu przez rzekę

b) zabezpieczenia węży przed uszkodzeniem układanych na ulicach i drogach

c) sprawiania drabiny pożarniczej

 

32. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych:

a) metan

b) etan

c) wodór

 

33. Do czego służy klapa dymowa?

a) do odprowadzania dymu i wysokiej temperatury w czasie pożaru

b) do ograniczania rozprzestrzeniania się dymu

c) do zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia w przewodach wentylacyjnych

 

34. Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:

a) tylko wiosennym i jesiennym

b) tylko wiosennym i letnim

c) przez cały rok

 

35. Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować:

a) betonowy dach ciężki

b) lekki dach

c) dach wykonany z płyt żelbetowych dodatkowo wzmocniony stalową konstrukcją

36. Pomieszczenie zagrożone wybuchem w bu­dynkach wielokondygnacyjnych należy sytuować na:
a) najwyższej kondygnacji budynku
b) najniższej kondygnacji
c) bez znaczenia
 
37. Procesy chemiczne powodują samozapalenie:
a) siana
b) słomy
c) oleju mineralnego
 
38. Rolka zjazdowa to:
a) urządzenie służące do transportu sprzętu ratownictwa technicznego
b) nazwa sprzętu gaśniczego
c) jeden z podstawowych przyrządów zjazdowych stosowanych w ratownictwie wysokościowym
 
39. Pirometrem nazywamy:
a) urządzenie służące do wykrywania substancji toksycznych
b) urządzenie sejsmiczno akustyczne do wykrywania i lokalizacji zasypanych ludzi
c) urządzenie służące do zdalnego bezdotykowego pomiaru temperatury
 
40. Na miejscu pożaru, po zakończonej akcji ratowniczo-gaśniczej strażacy nie mogą:
a) wykonywać oględzin miejsca pożaru
b) ustalać miejsca i sposobu rozprzestrzeniania się ognia
c) pobierać materiału dowodowego dla potrzeb ustalenia przyczyn pożaru
 
41. O zamiarze i terminie przeprowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej zawiadamia się kontrolowanego:
a) 7 dni przed rozpoczęciem kontroli
b) 14 dni przed rozpoczęciem kontroli
c) nie ma określonego terminu zawiadamiania
 
42. Książkę obiektu budowlanego powinny posiadać:
a) tylko obiekty tymczasowe
b) wszystkie obiekty budowlane
c) tylko obiekty zagrożone wybuchem lub te, w których występuje zagrożenie życia ludzi
 
43. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł magistra inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
a) Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Krakowie
b) Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
c) Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie
 
44. Co oznacza znak gestowy „prawa ręka podniesiona w górę”?
a) uwaga
b) woda stój
c) woda na przód
 
45. Czujnik bezruchu to:
a) sprzęt ratowniczy przeznaczony dla poszkodo­wanych oczekujących na lekarza w bezruchu na noszach
b) sprzęt osobisty ratownika służący do jego bez­pieczeństwa w warunkach działań ratowniczych
c) czujnik służący do określenia czy dany pojazd ratowniczy jest w ruchu w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej
 
46. Do czego służy bezpiecznik elektryczny?
a) do wyłączenia dopływu prądu wskutek przeciążenia instalacji elektrycznej
b) do chronienia instalacji przed burzą
c) do zabezpieczenia przed porażeniem prądem
 
47. II stopień oparzenia to:
a) oparzenie, którego objawem jest zaczerwienie­nie skóry (rumień), obrzęk i uczucie pieczenia
b) oparzenie, którego objawem jest pojawienie się na zaczerwienionej i obrzękniętej skórze pęcherzy z żółtawym płynem surowiczym, towarzyszy temu ostry ból
c) oparzenie, które cechuje się martwicą całej grubości skóry, a także uszkodzeniem tkanek położonych głębiej (mięśnie, ścięgna), skrajną postacią oparzenia jest zwęglenie tkanek
 
48. Co zawiera w swoim wyposażeniu zestaw ratunkowy R1 PSP?
a) respirator
b) worek samorozprężalny, rezerwuar tlenu i przewód łączący
c) komplet masek twarzowych połączonych z respiratorem
 
49. Najwięcej osób ginie w czasie pożarów z powodu:
a) zaczadzenia
b) poparzenia
c) innych przyczyn
 
50. Kto jest obecnie Komendantem Głównym PSP?
a) st. bryg. Marek Kubiak
b) nadbryg. Kazimierz Krzowski
c) nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz

1. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
b) Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów
c) Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
2. Klasa odporności ogniowej dotyczy:
a) elementów budynku
b) budynku
c) oddzieleń przeciwpożarowych budynku

3. Produkowane obecnie gaśnice śniegowe posiadają zawór:
a) zbijakowy
b) pokrętny
c) szybkootwieralny

4. Wstrząs jest to:
a) stan niedotlenienia mózgu
b) zespół drgawek
c) odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego

5. Co stanie się z płomieniem świecy, jeżeli w pomieszczeniu zwiększymy stężenie tlenu?
a) płomień wydłuży się
b) płomień skróci się i rozszerzy
c) płomień zgaśnie

6. Obecny Komendant Główny PSP jest w stopniu:
a) nadbrygadiera
b) generała brygadiera
c) starszego brygadiera

7. Co to jest wstrząs pourazowy?
a) reakcja organizmu na uraz
b) uderzenie po upadku
c) utrata przytomności

8. Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest:
a) oddział ratowniczy
b) zawodowa straż pożarna
c) jednostka ratowniczo-gaśnicza

9. Kadet to słuchacz szkoły:
a) podoficerskiej
b) aspirantów
c) oficerskiej

10. Ile stopni liczy korpus oficerów w Straży Pożarnej?
a) 8
b) 5
c) 6

11. Patron strażaków trzyma w ręku:
a) wiadro
b) toporek
c) bosak

12. W Warszawie w „Domu Strażaka” przy ulicy Oboźnej posiada swoją siedzibę:
a) Centrum Zarządzania Kryzysowego Państwa
b) Zarząd Główny ZOSP RP
c) Komenda Główna PSP

13. Środkiem uodparniającym drewno na działanie ognia jest:
a) farba olejna
b) Pyran
c) Fobos

14. Obowiązujące miano określające gęstość obciążenia ogniowego to:
a) kg/m2
b) MJ/m2
c) kcal/kg

15. Prądownica pianowa PP 2 - 12 oznacza:
a) ciśnienie 2 atm.; nominalna wydajność wodna 120 l/min
b) liczba spienienia 2; nominalna wydajność wodna 12 l/s
c) nominalna wydajność wodna 200 l/min; liczba spienienia 12

16. Tryskacze służą do:
a) szybkiego uruchomienia samochodu gaśniczego
b) gaszenia pożaru
c) wykrywania pożaru

17. Klapa dymowa to:
a) urządzenie służące do gaszenia cieczy palnych w zbiornikach
b) urządzenie służące do zamykania zbiorników z gazami palnymi
c) pokrywa zamontowana w dachu budynku umożliwiająca usunięcie z pomieszczeń dymu i gorących gazów pożarowych

18. Linia zasilająca to:
a) linia wężowa od nasady tłocznej pompy pożarniczej ustawionej na stanowisku wodnym do rozdzielcza
b) linia wężowa od punktu czerpania wody do nasady ssawnej pompy pożarniczej
c) linia wężowa od nasady hydrantu do nasady ssawnej pompy pożarniczej lub bezpośrednio do zbiornika wodnego samochodu gaśniczego

20. Hydrant wewnętrzny 52 posiada wydajność nominalną:
a) 1,0 dm3/s
b) 2,5 dm3/s
c) 3,0 dm3/s

21. Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem płynnym należy usuwać zanieczyszczenia:
a) co najmniej 2 razy w roku
b) co najmniej 4 razy w roku
c) co najmniej raz do roku

22. Do gazów gaśniczych zalicza się:
a) etan
b) propan - butan
c) azot

23. Eksplozymetr służy do:
a) pomiaru stężeń gazu i par cieczy w powietrzu
b) tłumienia fali detonacyjnej
c) pomiaru temperatury zapłonu

24. Jak przed wojną nazywano kobiety działające w szeregach OSP?
a) ochotniczki
b) druhny
c) samarytanki

25. Krew tętniczą wypływająca z rany poznamy po:
a) ciemnobrunatnej barwie
b) spokojnym wypływie
c) jasnoczerwonej barwie

26. Symbol SH-10 oznacza:
a) samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM
b) samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10 metrów
c) samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10 metrów i udźwigu 10 ton

27. Wycofanym środkiem gaśniczym z uwagi na ochronę środowiska jest:
a) azot
b) CO2
c) halon

28. Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11 kg na stacjach gazu płynnego?
a) nie
b) tak, jeżeli wykonana jest niezależna instalacja, nie przeznaczona do tankowania pojazdów
c) tak

29. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
a) w pozycji tzw. bezpiecznej
b) leżącej na wznak
c) półsiedzącej

30. Prawo do wyznaczania w lesie miejsca na palenie ogniska ma:
a) właściciel lub zarządca lasu
b) Komendant Powiatowy lub Miejski PSP
c) osoba dorosła, pod warunkiem zachowania środków ostrożności

31. Mostek przejazdowy służy do:
a) umożliwienia przejazdu samochodu przez rzekę
b) zabezpieczenia węży przed uszkodzeniem układanych na ulicach i drogach
c) sprawiania drabiny pożarniczej

32. Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona:
a) 3 lipca 1980 roku
b) 24 sierpnia 1991 roku
c) 3 listopada 1992 roku

33. Do czego służy klapa dymowa?
a) do odprowadzania dymu i wysokiej temperatury w czasie pożaru,
b) do ograniczania rozprzestrzeniania się dymu,
c) do zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia w przewodach wentylacyjnych

34. Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:
a) tylko wiosennym i jesiennym
b) tylko wiosennym i letnim
c) przez cały rok

35. Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować:
a) betonowy dach ciężki
b) lekki dach
c) dach wykonany z płyt żelbetowych dodatkowo wzmocniony stalową konstrukcją

36. Pomieszczenie zagrożone wybuchem w budynkach wielokondygnacyjnych należy sytuować na:
a) najwyższej kondygnacji budynku
b) najniższej kondygnacji
c) bez znaczenia

37. Co to jest strefa pożarowa?
a) strefa objęta pożarem
b) pomieszczenie zamykane drzwiami
c) wydzielona pożarowo przestrzeń

38. Rolka zjazdowa to:
a) urządzenie służące do transportu sprzętu ratownictwa technicznego
b) nazwa sprzętu gaśniczego
c) jeden z podstawowych przyrządów zjazdowych stosowanych w ratownictwie wysokościowym

39. Pirometrem nazywamy:
a) urządzenie służące do wykrywania substancji toksycznych
b) urządzenie sejsmiczno akustyczne do wykrywania i lokalizacji zasypanych ludzi
c) urządzenie służące do zdalnego bezdotykowego pomiaru temperatury

40. Amfibia to:
a) kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się na lądzie i na wodzie w szczególności podczas akcji powodziowej
b) kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji gaśniczej w lesie
c) kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji ekologicznych do usuwania skutków pożaru lasu

41. O zamiarze i terminie przeprowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej zawiadamia się kontrolowanego:
a) 7 dni przed rozpoczęciem kontroli
b) 14 dni przed rozpoczęciem kontroli
c) nie ma określonego terminu zawiadamiania

42. Książkę obiektu budowlanego powinny posiadać:
a) tylko obiekty tymczasowe
b) wszystkie obiekty budowlane
c) tylko obiekty zagrożone wybuchem lub te, w których występuje zagrożenie życia ludzi
 
43. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł magistra inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
a) Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Krakowie
b) Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
c) Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie

44. Co oznacza znak gestowy „prawa ręka podniesiona w górę”?
a) uwaga
b) woda stój
c) woda na przód

45. Czujnik bezruchu to:
a) sprzęt ratowniczy przeznaczony dla poszkodowanych oczekujących na lekarza w bezruchu na noszach
b) sprzęt osobisty ratownika służący do jego bezpieczeństwa w warunkach działań ratowniczych
c) czujnik służący do określenia czy dany pojazd ratowniczy jest w ruchu w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej

46. Do czego służy bezpiecznik elektryczny?
a) do wyłączenia dopływu prądu wskutek przeciążenia instalacji elektrycznej
b) do chronienia instalacji przed burzą
c) do zabezpieczenia przed porażeniem prądem

47. II stopień oparzenia to:
a) oparzenie, którego objawem jest zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk i uczucie pieczenia
b) oparzenie, którego objawem jest pojawienie się na zaczerwienionej i obrzękniętej skórze pęcherzy z żółtawym płynem surowiczym, towarzyszy temu ostry ból
c) oparzenie, które cechuje się martwicą całej grubości skóry, a także uszkodzeniem tkanek położonych głębiej (mięśnie, ścięgna), skrajną postacią oparzenia jest zwęglenie tkanek

48. Co zawiera w swoim wyposażeniu zestaw ratunkowy R1 PSP?
a) respirator
b) worek samorozprężalny, rezerwuar tlenu i przewód łączący
c) komplet masek twarzowych połączonych z respiratorem

49. Słuchacze Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej to:
a) kadeci
b) podchorążowie
c) elewi
1. Kto jest obecnie Komendantem Głównym PSP?
a) Piotr Buk
b) Kazimierz Krzowski
c) Waldemar Pawlak

2. Litera „X” w górnym rzędzie znaków na tablicy ostrzegawczej stosowanej w kolejowym i drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych, oznacza:
a) uwaga! promieniowanie “X”
b) środek znajduje się pod stałym ciśnieniem
c) absolutny zakaz kontaktu danego materiału z wodą

3. Kwas siarkowy jest substancją niebezpieczną:
a) łatwo palną
b) trudno palną
c) niepalną

4. Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:
a) od 1 marca do 30 listopada
b) przez cały rok
c) od 1 stycznia do 30 czerwca
5. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej Ochotnicza Straż Pożarna jest:
a) jednostką systemu ratowniczego RP
b) jednostką ochrony przeciwpożarowej
c) służbą wspomagającą jednostki Państwowej Straży Pożarnej

6. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów:
a) trudno zapalnych
b) niepalnych
c) PCV

7. Najgroźniejsza z właściwości, jakimi charakteryzuje się amoniak to:
a) toksyczność
b) palność
c) wybuchowość

8. Proces wysycania gazu z organizmu nurka podczas wynurzania (zmniejszania ciśnienia otoczenia) to:
a) dekompresja
b) dezynfekcja
c) defibrylacja

9. Kto powołuje komendanta głównego PSP?
a) Prezydent RP na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
b) Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

10. Strażak zostaje zatrudniony w PSP poprzez:
a) mianowanie lub powołanie
b) umowę o pracę, umowę o dzieło
c) skierowanie

11. Symbol APL 200 oznacza:
a) agregat piany lekkiej,
b) agregat prądotwórczy,
c) agregat proszkowy.

12. W ranie poszkodowanego tkwi kawałek szkła. Jakie działania podejmiesz?
a) usuniesz delikatnie szkło i założysz opatrunek uciskowy
b) unieruchomisz szkło, a ranę zabezpieczysz opatrunkiem uszczelniającym
c) unieruchomisz szkło, a ranę zabezpieczysz opatrunkiem osłaniającym

13. Za pomocą działka wodno – pianowego możemy podać:
a) wszystkie rodzaje piany
b) tylko pianę ciężką
c) tylko pianę średnią

14. Dolna granica wybuchowości odnosi się do:
a) materiałów palnych
b) gazów palnych
c) cieczy palnych

15. Skrót DGW oznacza:
a) dolna granica wybuchowości
b) duży górny wentylator
c) dozownik gaśniczo – wodny

16. Neutralizacja to:
a) proces zobojętniania substancji niebezpiecznej
b) zmniejszanie stężenia substancji niebezpiecznej
c) pochłanianie substancji niebezpiecznej rozpuszczonej w cieczach przez ciała porowate

17. Koszty utrzymania, wyposażania i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ponosi:
a) gmina
b) sejmik samorządowy
c) komenda powiatowa PSP.

18. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego ?
a) Zarząd Główny Związku OSP RP
b) Komenda Główna PSP
c) Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

19. Zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych gazem należy usuwać:
a) co najmniej raz w roku
b) co najmniej dwa razy w roku
c) co najmniej cztery razy w roku

20. Sorbent to:
a) preparat do czyszczenia zbiorników przeciwpożarowych
b) środek pianotwórczy
c) substancja używana do zbierania np. oleju z powierzchni jezdni lub wody

21. Wymień podział alarmów fałszywych:
a) złośliwe, w dobrej wierze, z instalacji wykrywania pożarów
b) telefoniczne, radiowe, faxem
c) nie ma podziału

22. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie rozpieraczy i nożyc firmy LUKAS?
a) powietrze
b) olej hydrauliczny
c) przekładnia mechaniczna

23. Podstawowym składnikiem gazu ziemnego jest:
a) metan 
b) azot
c) propan–butan

24. Co oznacza skrót GBARt:
a) gaśnica ciężka bojowa
b) samochód gaśniczy z beczką, autopompą, do ratowania tonących
c) samochód gaśniczy z beczką, autopompą, ratownictwa technicznego

25. Kto mianuje strażaka na stanowisko w jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP:
a) komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP
b) dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej
c) komendant wojewódzki PSP

26. Wydajność autopompy w samochodzie GBA 2,5/16 wynosi:
a) 25 l/s
b) 1600 l/min 
c) 2500 l/min

27. Kraty i okiennice, w co najmniej jednym otworze okiennym, powinny otwierać się od wewnątrz:
a) mieszkania
b) pomieszczenia przeznaczonego dla 5 osób o ograniczonej zdolności poruszania się
c) pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania 50 osób

28. Wymień dwie miejscowości, w których funkcjonują specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze, mające na swym wyposażeniu psy ratownicze?
a) Nowy Targ i Gdańsk
b) Nowy Sącz i Gdańsk
c) Poznań i Warszawa

29. Jaki czynnik decyduje o zagrożeniu pożarowym lasu:
a) wilgotność ściółki i powietrza
b) wilgotność mchów oraz poszycia gleby
c) utrzymanie się temperatury powietrza powyżej 25oC i brak opadów przez okres co najmniej 7 dni.

30. Jaki symbol w Państwowej Straży Pożarnej nosi podstawowy zestaw do ratownictwa medycznego?
a) PSP - Ratownik
b) PSP - Ratownik Medyczny
c) PSP - R1

31. Cztery gwiazdki na naramienniku bez obwódki oznaczają stopień służbowy w Państwowej Straży Pożarnej:
a) porucznik
b) kapitan
c) starszy kapitan

32. Środki zwilżające to środki które:
a) zmniejszają opory tłoczenia wody
b) zwiększają napięcie powierzchniowe wody
c) zmniejszają napięcie powierzchniowe wody

33. Które z określeń nie dotyczy obecnie ochrony przeciwpożarowej budynków?
a) kategoria zagrożenia ludzi
b) strefa zagrożenia wybuchem
c) klasa niebezpieczeństwa pożarowego

34. Decyzję o włączeniu jednostki OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wydaje:
a) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
b) komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
c) komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej na wniosek starosty

35. W skład jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzą:
a) pogotowie gazowe
b) stacje ratownictwa chemicznego
c) zakładowe służby ratownicze

36. Stan utraty świadomości (nieprzytomności) jest:
a) stanem przejściowym
b) stanem nieodwracalnym
c) stanem zagrożenia życia

37. Co oznacza skrót KCKR?
a) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
b) Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
c) Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa

38. Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?
a) mieszany
b) liściasty
c) iglasty

39. Ile wynosi pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie
GCBA 6/32
a) 10% pojemności zbiornika wodnego
b) 60 litrów
c) 1600 mililitrów

40. W stacjach paliw oraz stacjach gazu płynnego dozwolone jest:
a) napełnianie butli gazem płynnym o masie do 11 kg
b) napełnianie butli gazem płynnym o masie do 5 kg
c) wymiana butli pustych na napełnione gazem płynnym (dystrybucja)

1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem:
a) „Ochrona przeciwpożarowa w Polsce”
b) „Policja ogniowa u nas i za granicą”
c) „Praktyczne wskazówki urządzania straży pożarnej i gaszenia pożarów”
 
2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej:
a) 1989
b) 1991
c) 1992
 
3. Który z wymienionych materiałów nie jest zaliczany do materiałów
niebezpiecznych pożarowo?
a) materiały mające skłonności do samozapalenia
b) ciecz palna o temperaturze zapłonu 56 0C
c) materiały wybuchowe i pirotechniczne 
 
4. Odznaczenie pożarnicze to:
a) Medal im. Bolesława Chomicza
b) Medal im. Tadeusza Chrościenki
c) Medal im. Bolesława Chomiuka 
 
5. Pierwsza Harcerska Drużyna Pożarnicza w Polsce powstała w Warszawie w roku:
a) 1914
b) 1916
c) 1918
 
6. Pomieszczenie, w którym wyznaczono strefę zagrożenia wybuchem oznaczoną symbolem „STREFA Z-2” dotyczy zagrożenia wybuchem:
a) gazów
b) par cieczy
c) pyłów
 
7. Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych jest wymagane w salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc:
a) powyżej 500
b) powyżej 1000
c) powyżej 1500
 
8. W obiektach produkcyjnych i magazynowych w których wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru przekracza 30 decymetrów sześciennych powinny być stosowane hydranty nadziemne o średnicy:
a) DN 80
b) DN 100
c) DN 125
 
9. Droga pożarowa przebiegająca wzdłuż dłuższego boku budynku powinna być oddalona od ściany budynku w odległości:
a) 5 - 15 m
b) 15 - 20 m 
c) 20 - 25 m
 
10. Minimalna szerokość drogi pożarowej na całej długości budynku oraz 10 m przed i za tym budynkiem powinna wynosić:
a) 3,5 m
b) 4,0 m
c) 4,5 m
 
11. Minimalna szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej:
a) 0,8 m
b) 0,9 m
c) 1,0 m
 
12. Dźwig przystosowany dla ekip ratowniczych powinien być instalowany w budynkach mających kondygnację użytkową na wysokości powyżej:
a) 10 m
b) 15 m
c) 25 m
 
13. Budynki zamieszkania zbiorowego kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi:
a) ZL II
b) ZL III
c) ZL V
 
14. Piktogram dla grupy pożarów C umieszczony na gaśnicy oznacza pożar:
a) ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia
b) cieczy palnych lub materiałów topiących się 
c) gazów
15. Władzami Ochotniczej Straży Pożarnej są:
a) Zarząd, Prezes, Naczelnik OSP
b) Walne Zebranie, Zarząd, Komisja Rewizyjna
c) Walne Zebranie, Zarząd, Naczelnik OSP
 
16. Czy udzielanie pomocy przedmedycznej należy do obowiązków strażaków ratowników:
a) tak
b) tak, jeśli posiadają co najmniej średnie wykształcenie medyczne
c) nie
 
17. Urządzenie tryskaczowe to:
a) podręczne urządzenie gaśnicze
b) pianowe urządzenie gaśnicze
c) wodne urządzenie gaśnicze
 
18. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu 25:
a) 1,0 decymetr sześcienny na sekundę
b) 1,5 decymetr sześcienny na sekundę
c) 2,5 decymetr sześcienny na sekundę
 
19. Wydajność autopompy w samochodzie GBA 2,5/16 wynosi:
a) 25 l/s
b) 1600 l/min 
c) 2500 l/min
 
20. Kraty i okiennice, w co najmniej jednym otworze okiennym, powinny otwierać się od wewnątrz:
a) mieszkania
b) pomieszczenia przeznaczonego dla 5 osób o ograniczonej zdolności poruszania się
c) pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania 50 osób
 
21. Zbiorniki magazynowe powinny być napełniane gazem płynnym do:
a) 75% ich pojemności
b) 85% ich pojemności
c) 95% ich pojemności
 
22. Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji oraz powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP o terminie przeprowadzenia tych działań nie później niż:
a) na 2 dni przed ich przeprowadzeniem
b) na 5 dni przed ich przeprowadzeniem
c) na tydzień przed ich przeprowadzeniem
 
23. Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, jest wymagane w kinach:
a) o liczbie miejsc powyżej 300
b) o liczbie miejsc powyżej 600
c) o liczbie miejsc powyżej 900
 
24. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy lasów, których lasy samoistnie lub wspólnie tworzą kompleks leśny o powierzchni ponad 300 ha, są obowiązani uzgodnić projekt planu urządzania lasu, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, dla lasów I i II kategorii zagrożenia pożarowego z właściwym miejscowo komendantem Państwowej Straży Pożarnej:
a) głównym
b) wojewódzkim
c) powiatowym (miejskim)
 
25. Przy ustawianiu stert należy zachować co najmniej następującą odległość od torów kolejowych:
a) 20 m
b) 30 m
c) 50 m
 
26. Wymagana ilość wody, do celów przeciwpożarowych dla stacji paliw i stacji gazu płynnego wynosi:
a) 5 decymetrów sześciennych na sekundę
b) 10 decymetrów sześciennych na sekundę
c) 20 decymetrów sześciennych na sekundę
 
27. Jaki symbol w Państwowej Straży Pożarnej nosi podstawowy zestaw do 
ratownictwa medycznego?
a) PSP - Ratownik
b) PSP - Ratownik Medyczny
c) PSP - R1
 
28. Cztery gwiazdki na naramienniku bez obwódki oznaczają stopień służbowy w Państwowej Straży Pożarnej:
a) porucznik
b) kapitan
c) starszy kapitan
 
29. „PYRAN” to:
a) środek gaśniczy
b) urządzenie gaśnicze
c) szkło ognioodporne
 
30. Stan utraty świadomości (nieprzytomności) jest:
a) stanem przejściowym
b) stanem nieodwracalnym
c) stanem zagrożenia życia
 

 
  Copyright 2008  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
design by Z.Piróg(2008) * SZKOLNE KOŁO LOK * STRZELECTWO SPORTOWE * EDUKACJA OBRONNA *