ZSP 5 Krosno
  regulamin strzelnicy
 

zatwierdzam
Prezydent Miasta Krosna

REGULAMIN  STRZELNICY

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

Na podstawie:
- art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549),
- rozporządzenia MSWiA z dnia 15 marca 2000 r w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. Nr 18, poz. 234),
- rozporządzenia MENiS z dnia 31grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

Strzelnica jest obiektem szkolnym przeznaczonym do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich z użyciem broni  pneumatycznej.
Prowadzącym strzelanie może być osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.

Rozdział 1
Warunki korzystania ze strzelnicy

1. Ze strzelnicy mogą korzystać osoby, które zapoznały się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa:
1) uczniowie i rodzice oraz pracownicy szkoły - po uzgodnieniu z opiekunem strzelnicy,
2) grupy zorganizowane - po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły i opiekuna strzelnicy,
3) uczestnicy zawodów i imprez organizowanych przez szkołę.
2. Prowadzący strzelanie:
1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym - miejsce bezpiecznego pobytu,
3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
3. Na strzelnicy zabrania się:
1) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
2) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
3) używania przez strzelających w czasie strzelania, ochraniaczy słuchu podłączonych do jakichkolwiek urządzeń odbiorczych.
4) palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
4. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
1) regulamin strzelnicy,
2) plan strzelnicy z oznaczeniem:
a) stanowisk strzeleckich,
b) punktu sanitarnego,
c) dróg ewakuacji,
d) miejsca instalacji telefonu
3) informację o numerach alarmowych telefonów.
5. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2
Sposób obchodzenia się z bronią

1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
3. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.
4. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
5. Strzelanie może się odbywać tylko  z broni sprawnej technicznie.
6. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
7. Broń ładuje się wyłącznie na stanowisku strzeleckim, lufą skierowaną w kulochwyt, prostopadle do linii tarcz i tylko po komendzie prowadzącego strzelanie „ŁADUJ” lub „START”.
8. Indywidualny trening strzelecki może odbywać się bez powyższej komendy za zgodą prowadzącego strzelanie.
9. Ładowanie broni odbywa się bez pomocy innych osób, przestrzegając jednocześnie przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
10. W czasie odpoczynków i innych przerw w strzelaniu nie wolno odkładać załadowanej broni.
1. 11.Wszelkie zacięcia broni należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu strzelanie
11. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
12. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie.
13. Przy opuszczaniu stanowiska strzeleckiego z bronią, komora nabojowa musi być otwarta i odpowiednio do jej typu zabezpieczona.
14. Przydzielonej broni nie wolno pozostawiać bez dozoru.

Rozdział 3
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
2. Zabrania się wchodzenia przed stanowiska strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
4. Po komendzie "STOP", wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie. W przypadku gdy kontynuowanie strzelania będzie zagrażało życiu ludzi, komendę "STOP"  powinien wydać każdy, kto pierwszy zauważy niebezpieczeństwo.
5. Strzelający i inne osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich powinny używać wkładek, nauszników lub innych urządzeń służących ochronie słuchu.
6. Korzystający ze strzelnicy powinni używać bezodpryskowych okularów strzeleckich lub innych podobnych środków ochronnych.
7. Posiadacze telefonów komórkowych muszą w swoich aparatach wyłączyć sygnały dźwiękowe.
8. Osobę naruszającą regulamin usuwa się ze strzelnicy.
9. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem opiekunów lub rodziców.

 
  Copyright 2008  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
design by Z.Piróg(2008) * SZKOLNE KOŁO LOK * STRZELECTWO SPORTOWE * EDUKACJA OBRONNA *